Sales manager

Joy Zhang

Joy Zhang

Working years: 3
Work place: Jinan, Liangshan
 
 Contact :
Tel:0086 18660711681
Email:im53@zonxin.com

Introduction: